زندگی ایده آل

بانام ویادخدایی که همواره راهنمای ماست !

زند گی اید ه آ ل خود را تصور کنید !

نکته مهم در تجسم کرد ن این است که

تصو ر کنید آ نچه را که خواها ن آ ن هستید ،

به واقع وجود دارد .ذهن نیمه هشیا ر تنها

با تا ییدات مثبت و تصاویری که در زمان

حال ساده تکرار می شوند فعال می گر د د .

درست قبل ازاینکه بخوابید ، هدفتان راتصورکنید

و بعد خود را ببینید که در بهتر ین شر ایط خود

ظاهرشده اید. خود را ببینیدکه به زندگی مورد

علاقه خو د دست یافته اید . خود را ببینید که

روابطی را که دوست دارید ازآن برخوردارباشید ،

دارید .

تصورکنید که ازسلامتی کامل برخوردارید .

شادی و موفقیت را در همه زندگی خود ببینید .

آرزوی ما زندگی ایده آلتان برایتان خواهدبود !!!

 

/ 0 نظر / 17 بازدید