مو و آرایش مو با رنگ مو

رنگ مو

در به کار بر دن رنگ مو ، رعا یت تو صیه ها ی زیر 

سبب کا هش عو ارض خوا هد شد .

 

1-   حسا سیت نسبت به رنگ مو،در پشت گوش ها ،

پلک ها وحتی پوست سر وگردن می تواند ایجاد شود،

برای جلوگیری توصیه می شود قبل از مصرف ،

رنگ مو به مدت دو روز پشت گوش مالید ه وشسته شود.

 

2-   ا حتمال  وقوع سرطا ن های خونی دراستفاده طولانی مدت از رنگ موها وجود دارد.

 

3-   استفاده ازسبک های آ رایش وتزیینی موها باهم یادر فواصل کوتاه سبب ریزش مو می شود.

 

4-   بیش از مدت پیش نهادی ، رنگ مو نباید روی سر باقی بماند .

 

5-   پس ازگذشت مدت تماس ، موی سر وپوست با آ ب فراوان شسته شود .

 

6-   هنگام رنگ کردن از دستکش استفاده شود .

 

7-   هیچ  گاه رنگ موهای مختلف با هم ترکیب نشوند .

 

8-   مژه ها هیچگاه رنگ نشوند ، حتی بهتر است ابروها هم به علت نزدیکی به چشم رنگ نشوند .

 

 

زیباییتان همیشگی باد  !!!

/ 2 نظر / 13 بازدید