مغناطیس پول شوید

از خوابیدن بهره  بگیرید !

برای فعال کردن ذهن نیمه هشیار خود می تو انید

از روش قدرتمند استفاده کنید وتبدیل به مغنا طیس

پول بشوید .

ذهن شمادر دقایق قبل ازخواب درشب و در اوایل دقایق

بیدار شدن در صبح ، از نیرو ی پذیرنده بسیار زیادی

برخورداراست . وقتی از این دو مرحله زمانی استفاده

می کنید ،به سرعت بیشتری به ذهن خودفرمان میدهید

و آ نچه را که می خواهید ، به ذهن خود جلب می کنید .

هر شب ،قبل از اینکه بخوابید ، هدفهایتان را به عنوان

واقعیت در ذهن خود مجسم سازید .

تصو ر کنید که این هدفها پیشاپیش تحقق پیدا کرده اند .

خود را ببینید ، که به مو فقیّتی که می خواهید ،دست

یافته اید .

درست قبل از اینکه بخو انید ،اینها را در ذهن خود تصویر

سازی نمایید وبعد به خواب بروید .

وقتی صبح از خواب بیدار می شوید، بلا فا صله به یاد

مهم ترین هد فتان بیفتید .

تصو ر کنید برنامه ای سرّی درجهان وجود داردکه سبب

می شود رویا ها یتان به تحقق بپیو ندد .

وقتی از خواب بیدارمی شوید ورختخواب را ترک میکنید ،

به خود بگو یید :

« امروز اتفا ق فوق العاده جالبی برایم روی خواهد داد

 

زندگیتان همیشه تابان باد !!

 

/ 1 نظر / 26 بازدید
کلوب موفقیت و ثروت

با سلام از اظهار لطف شما سپاسگزارم از این که در این حوزه فعالیت می کنید بسیار خوشحالم آرزوی موفقیت روز افزون برای شما و همه هموطنان عزیزم دارم نام زیبای وبلاگ شما را پیوند زدم .