شش وجه نماز

 

شش وجه نماز :

فیض کاشانی ، فیلسوف و عارف بزرگ اسلامی ، شش وجه برای نماز ذکر کرده است که حیات نماز به آنها وابسته است !!!

1- حضور قلب :

و آن دل از غیر خدا خالی داشتن است. (نمازگزار) بداند چه می گوید و چه می کند. اگر تصادفاً فکرش به جای دیگر توجّه کرد، لیکن قلبش همچنان ذاکر است، غفلتی دست نداده باز هم حضور قلب دارد.

2- تفّهم :

معنی گفتار و اذکار نماز را بفهمد و قلب متوجّه به معنی لفظ باشد.

3- تعظیم :

{یعنی بزرگداشت الهی}. این مطلب غیر از حضور قلب و تفهّم است. بسیاری از اوقات انسان با حضور قلب و درک معنی کلام با کسی سخن می گوید، لیکن برای او احترامی قائل نیست.

{شأن و شکوه پروردگار را در حّدفهم خود در نظر داشته باشد}.

4- هیبت :

ترس از خدا را در دل داشته باشد همراه با احترام و تعظیمی که برای پروردگار قائل است.

5- رجاء :

امید به لطف پروردگار در دل نمازگزار باشد. آرزومند باشد که خدای متعال او را از پاداش خود بهره مند می سازد. همچنان که از عقاب تقصیرات خود می هراسد.

6- حیا :

نمازگزار متوّجة تقصیرات خود باشد و خود را گناه کار بداند. (شرم از اعمال خود و غفلت از یاد وجود بزرگوار الهی).

ذکر حق رخصت قرب است و حضـور

 اگـر از صـدق و ارادت بـاشــد

دل اگـــر بـا تـو نبـاشـد بـه نــماز

عادت است آن ، نه عبادت باشـد

هـر چـه را دل نـگرد، بـاز بـگــوی

 کـه چنین گـفته شهـادت بـاشـد

بـه نـیـاز آ، چـو درآیـی بـه نــماز

 تـا  تـرا فـیض زیـارت بـاشـد

توجّه شود که مراتب عالی عرفانی کمتر برای جوان، میّسر است. بیشتر شامل حال کسانی است که سالیانی را با عبادت و پرهیز و تقوا گذرانده اند.

پروردگار مهربان رسیدن به درجات عالی عرفانی را نصیب خواهندگان بفرماید. آمین .

 

                      حضور قلبتان دائمی باد !!!

 


/ 0 نظر / 11 بازدید